รางวัลมาตรฐานการผลิต

รางวัลมาตรฐานการผลิต และอุตสาหกรรม

1. ใบรับรองระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP
2. ใบรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ GMP

3. หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล HALAL
4. เครื่องหมาย Thailand Trust Mark (TTM) Thailand Trusted Quality

HACCP Thai 2016

GMP Thai 2016

Halal THAI 2016

Thailand Trust Mark (TTM) Thailand Trusted Quality

Thailand Trust Mark (TTM)
Thailand Trusted Quality